Ta strona używa ciasteczek (cookies), by ułatwić korzystanie z serwisu molowisko.pl. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki tak by pliki cookies nie mogły być zapisane. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas plików cookies, opuść tą stronę. Kontynuacja przeglądania oznacza Twoją zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics (statystyki oglądalności) oraz skrypty przycisków serwisów społecznościowych Facebook, Twitter i Google+, które również mogą zapisywać ciasteczka. Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

FIRMA LISIT - Firma Lisit z siedzibą we Wrocławiu, 54-063 Wrocław, ul. Olbrachtowska 28/17, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 6482629253

MOLOWISKO - prowadzony przez Firmę Lisit w języku polskim portal społecznościowo ogłoszeniowy on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywany przez Firmę Lisit w domenie molowisko.pl.

TOWAR - rzecz, która może być przedmiotem Transakcji zgodnie z Regulaminem

UŻYTKOWNIK - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Firmę Lisit w ramach portalu Molowisko na zasadach określonych w Regulaminie

OFERUJĄCY - Użytkownik oferujący do sprzedaży, wymiany lub oddania Towar w ramach portalu Molowisko niezależnie od rodzaju Transakcji

TRANSAKCJE - procedury w ramach portalu Molowisko zmierzające do zakupu, wypożyczenia lub oddania określone w Art. Regulaminu: "Rodzaje Transakcji"

KONTO - prowadzone dla Użytkownika przez Firmę Molowisko pod unikalną nazwą Konta Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu Molowisko

REJESTRACJA - procedura zakładania Konta

REGULAMIN - niniejszy Regulamin Molowisko

ARTYKUŁ 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU MOLOWISKO

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.2. Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach portalu Molowisko działalności gospodarczej w celu Rejestracji powinny wypełnienić formularz rejestracyjny poprzez podanie Imienia, Nazwiska, adresu e-mail i wybranego hasła oraz dokonanie potwierdzenia adresu e-mail w sposób określony w otrzymanej na podany adres e-mail korespondencji;

2.3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Firmą Lisit, której przedmiotem są usługi świadczone przez Firmę Lisit w ramach portalu Molowisko, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.

2.4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.3., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Za odstąpienie od umowy uważa się wykasowanie Konta Użytkownika przez stronę ustawien Konta danego Użytkownika.

2.5. Firma Lisit może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Molowisko przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych podanych przy Rejestracji.

2.6. W wyniku prawidłowej Rejestracji Firma Lisit tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do Nazwy użytkownika. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Molowisko adresu e-mail i hasła (logowanie). Rolę loginu Użytkownika pełni podany przez niego adres e-mail.

2.7. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ustawień swojego Konta Użytkownika. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

2.8. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2.9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

2.10. Konta są niezbywalne.

2.11. Firma Lisit zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Molowisko w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Firma Lisit może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta.

2.13. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników Molowisko.

ARTYKUŁ 3. RODZAJE TRANSAKCJI

3.1. Firma Lisit, jako operator Portalu Molowisko, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży, wypożyczenia lub oddania Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Firma Lisit nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru. Celem Transakcji dotyczących sprzedaży, wynajmu lub oddania nie jest zawarcie umowy, jakiekolwiek czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach tych Transakcji nie są wiążące, a Transakcje te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy. Rzeczywisty rodzaj transakcji ustalany jest indywidualnie między Użytkownikami. Przystąpienie do realizacji ustalonej transakcji jest obustronnie dobrowolne. Oferujący może odrzucić ofertę osoby deklarującej zainteresowanie Towarem bez podawania przyczyny, nie jest również zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek kroków. Po nawiązaniu kontaktu między Użytkownikami wszelkie zawierane umowy oraz dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

3.2. Przedmiotami dozwolonymi w transakcjach są jedynie Książki w formie drukowanej oraz Prasa (czasopisma, Magazyny)

3.3. W ramach portalu Molowisko można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:
a. Wypożyczenie
b. Sprzedaż
c. Oddanie
d. Zamiana

3.4. Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa.

3.5. W Transakcjach Oferujący może ograniczyć dostęp do Transakcji poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w niej wyłącznie Użytkowników zaproszonych przez niego do grupy znajomych.

ARTYKUŁ 4. TOWARY ZAKAZANE

4.1. Oferujący zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4.2. Za przedmioty zakazane uznaje się również:
a. Przedmioty zawierające rażące treści pornograficzne;
b. Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych;
c. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
d. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
e. Produkty podrobione (tzw. podróbki);
f. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
g. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
h. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;

4.3. Przedmioty, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

ARTYKUŁ 5. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

5.1. Aby wystawić Towar w Transakcji, Oferujący powinien ustawić status oferowanego przedmiotu (sprzedaż, oddanie, wypożyczene, oraz ewentualnie krąg docelowy "dla znajomych").

5.2. Wystawiając Transakcję Oferujący wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w portalu Molowisko.

5.3. Poprzez wystawienie Towaru Oferujący oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Transakcja.

5.4. Publiczny opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

5.5. Informacje zawarte w opisie Towaru mogą dotyczyć wyłącznie danego przedmiotu.

5.6. Oferujący jest związany treścią zawartą w opisie Towaru, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Towaru do momentu potwierdzenia przez nabywającego przeprowadzenia Transakcji.

ARTYKUŁ 6. PRZEBIEG TRANSAKCJI

6.1. Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna, wypożyczenia lub oddania danego Towaru na portalu Molowisko.

6.2. Z chwilą złożenia oferty transakcji kontrahent składający ofertę transakcji wyraża zgodę na przekazanie Oferującemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, numer telefonu.

6.3. Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem Molowisko zadawać Oferującemu pytania związane z jego ofertą na portalu Molowisko. Treść zapytania może być automatycznie wysyłana na adres e-mail Oferującego.

6.4. Potwierdzenia o krokach Transakcji wysyłane drogą e-mail mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.5. Oferta złożona przez Użytkownika, którego Konto zostało zawieszone, nie jest brana pod uwagę. Informacja o zawieszeniu Konta Użytkownika jest uwidaczniana na stronie tej Transakcji.

6.6. Portal Molowisko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe na skutek przerw lub awarii technicznych.

ARTYKUŁ 7. ROLA PORTALU MOLOWISKO

Firma Lisit nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach portalu Molowisko ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zawartych umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie. Firma Lisit w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Oferujących do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Firma Lisit nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy. Firma Lisit nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach Transakcji.

ARTYKUŁ 8. USUWANIE/BLOKOWANIE UŻYTKOWNIKÓW ORAZ TOWARÓW

8.1. Firma Lisit może usunąć opis towaru, usunąć towar z bazy danych, gdy czynności związane z Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię portalu Molowisko. Wskutek usunięcia Transakcji informacje dotyczące tej Transakcji przestają być dostępne w Molowisko, dalsze czynności w ramach tej Transakcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności interesentów nie wywołują skutku. Usunięte Transakcje nie mogą zostać przywrócone.

8.2. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Molowisko wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Firma Lisit może:
a. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości na portalu Molowisko,
b. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach portalu Molowisko,
c. uzależnić korzystanie z Molowisko od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami,
d. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.

Zawieszenie Konta może nastąpić w konsekwencji naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu.

8.3. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Firmy Molowisko lub innych Użytkowników.

8.4. W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta. Nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Firmę Lisit w ramach portalu Molowisko. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie Transakcje, w których Użytkownik wystawił Towary, zostają usunięte lub oznaczone jako zablokowane.

8.5. Użytkownik, w przypadku, gdy konto, z którego korzystał, jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Firmy Lisit. Firma Lisit może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Użytkownik korzystał było zawieszone w przeszłości.

ARTYKUŁ 9. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

9.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach portalu Molowisko powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania portalu Molowisko lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.

9.2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o transakcjach przeprowadzanych poprzez portal Molowisko.

9.3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu Molowisko stanowią przedmiot praw wyłącznych Firmy Lisit lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

9.4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Molowisko materiałów wymaga każdorazowo zgody Firmy Lisit i nie może naruszać postanowień regulaminu portalu Molowisko oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Firmy Lisit oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w portalu Molowisko w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń portalu Molowisko, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

9.5. Oferujący reprezentujący działalność gospodarczą zobowiązują się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Towaru oraz reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową.

ARTYKUŁ 10. KONTAKT POMIĘDZY KONTRAHENTAMI POPRZEZ WIADOMOŚCI NA PORTALU MOLOWISKO

Wiadomość nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności niedozwolone jest:
a. zamieszczanie adresów stron WWW, za pomocą których dokonywana jest sprzedaż,
b. zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do dokonywania transakcji poza portalem Molowisko.
c. zachęcanie do zapoznania się z asortymentem oferowanym poza portalem Molowisko,
d. zamieszczanie treści sprzecznych z opisem Towaru,

Firma Lisit może usunąć każdą Wiadomość, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa lub negatywnie wpływa na dobre imię portalu Molowisko bądź innego Użytkownika.

ARTYKUŁ 11. SYSTEM KOMENTARZY TOWARÓW

11.1. W ramach portalu Molowisko Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy Towarów w formie graficznej, który służy do wymiany subiektywnych opinii o danym Towarze. Wystawiane oceny Towarów przypisywane są do ocenianego Towaru. Użytkownik może jednokrotnie wystawić ocenę danego Towaru, ma jednak możliwość edytowania tejże oceny w późniejszym czasie.

11.2. Komentarze do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
c. adresów stron internetowych,
d. treści o charakterze reklamowym.

11.3. Treści komentarzy są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających portal Molowisko.

11.4. Firma Lisit nie ingeruje w treści komentarzy. Firma Lisit usuwa albo edytuje komentarz, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Firma Lisit może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz.

ARTYKUŁ 12. SYSTEM OCEN TRANSAKCJI

12.1. W ramach portalu Molowisko uruchomiony jest system oceny Transakcji w formie graficznej, który służy do podliczania transakcji ukończonych pozytywnie oraz transakcji zakończonych konfliktem. System oceny transakcji funkcjonuje automatycznie zgodznie z przeprowadzonymi w ramach Transakcji krokami Użytkowników. Wystawione przez system oceny transakcji przypisywane oraz sumowane są na koncie obu Użytkowników biorących udział w Transakcji. Ocena danej transakcji wystawiana jest jednokrotnie. Wielokrotne transakcje między tymi samymi Użytkownikami podsumowywane są do jednej oceny pozytywnej lub/i negatywnej.

12.2. Ocena zawsze przyporządkowana jest do danego Konta.

12.3. Komentarz w formie graficznej może być pozytywny lub negatywny. Komentarz w formie graficznej ocenia prawidłowość realizacji transakcji przez kontrahentów.

12.4. Oceny Transakcji nie mogą być unieważniane lub usuwane. Nie jest możliwe ponowne ocenianie tej samej Transakcji.

12.5. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności poprzez podwyższanie lub zaniżanie liczby punktów za pozytywne lub negatywne ukończenia transakcji.

ARTYKUŁ 13. PROFIL UŻYTKOWNIKA

13.1. Użytkownik, korzystając z dodawania opisu na Profilu Użytkownika przyporządkowanego jego danego Konta na Portalu Molowisko, może zamieścić informacje o sobie (dane kontaktowe) oraz swojej działalności (w tym w postaci linka/odnośnika do swojej strony WWW, pod warunkiem, że za jej pośrednictwem nie jest prowadzona sprzedaż lub inna działalność oferująca podobne usługi do Portalu Molowisko). Treść Profilu Użytkownika jest jawna i widoczna dla wszystkich odwiedzających Molowisko i nie może zachęcać do dokonywania podobnych transakcji poza portalem Molowisko.

13.2. Firma Lisit może usunąć opis zamieszczony na Profilu Użytkownika, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, negatywnie wpływa na dobre imię Molowisko bądź innego Użytkownika lub w inny sposób szkodzi Portalowi Molowisko.

Użytkownik ma możliwość ustawienia widoczności części swoich danych w ustawieniach swojego Konta Użytkownika.

Portal Molowisko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe na skutek przerw lub awarii technicznych.

ARTYKUŁ 14. INNE USŁUGI

Dla Użytkowników mogą być przewidziane inne usługi związane z Transakcjami i Portalem Molowisko. Rodzaje i zakres takich usług określane oraz umieszczane będą w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego regulaminu.

ARTYKUŁ 15. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

15.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Firma Lisit zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

15.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

15.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał w związku z korzystaniem z Portalu Molowisko, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Portalu Molowisko informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji.

15.4. Firma Lisit nie zapewnia, ani nie gwarantuje pełnego i kompleksowego upubliczniania informacji o zakończonych transakcjach, a informacje publikowane mają jedynie charakter poglądowy.

ARTYKUŁ 16. ZMIANY REGULAMINU

16.1. Firma Lisit może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Portalu Molowisko. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę Lisit, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w portalu Molowisko zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

16.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w portalu Molowisko licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Firmą Molowisko i wykasowaniem Konta Użytkownika.

ARTYKUŁ 17. ROZWIĄZANIE UMOWY

17.1. Świadczenie usług w ramach Portalu Molowisko ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem wszystkich postanowień Regulaminu. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Firmą Molowisko (dotyczącą określonego Konta) poprzez wykasowanie przypisanego sobie konta. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia wykasowania Konta Użytkownika.

17.2. Umowa może zostać rozwiązana przez Firmę Molowisko ze skutkiem natychmiastowym oraz bez podania przyczyny poprzez wykasowanie konta Użytkownika.

17.3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Firmy Lisit, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Portalu Molowisko bez uprzedniej zgody Firmy Molowisko.

ARTYKUŁ 18. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Firmę Lisit lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w portalu Molowisko oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Firma Lisit zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Firma Lisit rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Firma Lisit może odmówić rozpatrzenia reklamacji bez podania przyczyny. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Firma Lisit może wysłać odpowiedź na inny niż przypisany do Konta Użytkownika adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.

ARTYKUŁ 19. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Firmą Molowisko, której przedmiotem są usługi świadczone przez Firmę Lisit w ramach Portalu Molowisko na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firmę Lisit w ramach Portalu Molowisko będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

ARTYKUŁ 20. KONTAKT

Użytkownik może kontaktować się z Firmą Lisit w sprawie usług świadczonych w ramach portalu Molowisko na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
a. pisemnej na adres: Lisit Łukasz Lisowski, ul. Olbrachtowska 28/17, 54-063 Wrocław
b. za pomocą odnośnika „Kontakt”, dostępnego na stronie głównej portalu Molowisko, za pomocą formularza kontaktowego.
c. telefonicznej pod numerem telefonu +48 888 898 611

ARTYKUŁ 21. ZAŁĄCZNIKI

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1 z 1: Polityka ochrony prywatności;

Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, nie stanowią części Regulaminu.